Perspektiv

Information om socker och näring

Enkla budskap som ”släck törsten med vatten” kan bidra till att förebygga barnfetma

Martin Mejlhede Jensen, livsmedelsingenjör, fil. kand. i näringslära

Fyra extralektioner per år och upprepade uppmaningar från klassföreståndaren kan begränsa antalet överviktiga och feta barn. Det visar ett engelskt försök där flera hundra skolbarn genom att rappa och leka frågesport har lärt sig fördelarna med att minska konsumtionen av läsk.


Syfte
Att bedöma om man kan förebygga barnfetma genom att inkludera grundskolan i ett utbildningsprogram där målsättningen är att minska konsumtionen av läskedrycker.

Design
Randomiserat kontrollerat försök med sex grundskolor i sydvästra England. 644 barn i åldrarna 7-11 år ingick i studien. Barnen fick under fyra lektioner under skolåret lära sig att begränsa sin konsumtion av läskedrycker. Detta skedde bland annat med hjälp av rapp- och musiktävlingar och en frågesport. Dessutom blev elevernas klassföreståndare ombedd att upprepa budskapet om att dricka vatten i stället för läsk under året.

Barnen mättes och vägdes med sex månaders mellanrum och fick registrera vad och hur mycket de drack under en tredagarsperiod i början och i slutet av den 12 månader långa interventionsperioden.

Resultat
De barn som fick lära sig att begränsa läskkonsumtionen drack efter 12 månader 0,2 liter mindre läsk om dagen än de barn som inte fick någon sådan undervisning. Samtidigt ökade andelen överviktiga och feta barn bland de icke undervisade barnen med 7,5 %, medan andelen minskade med 0,2 % i interventionsgruppen.

Endast 36 % av barnen registrerade båda tredagarsperioderna. Det var ingen skillnad i BMI mellan grupperna som registrerade respektive inte registrerade vad och hur de drack.

Konklusion
Det målinriktade skolbaserade utbildningsprogrammet gav en måttlig minskning av läskedrycksintaget som hängde samman med ett minskat antal överviktiga och feta barn.

Perspektivering
Författarna anser att även ganska små förändringar i energiintaget kan ha stor betydelse för risken för fetma. Undervisningen gav endast en måttlig minskning av läskedrycksintaget, men det var signifikant färre överviktiga barn i den undervisade gruppen.

Även om skillnaden i läskedryckskonsumtion endast var 0,2 liter per dag kan detta extraintag på ett år teoretiskt motsvara en ansamling av 3,3 kg extra fett. Detta förutsätter dock att barnen inte alls begränsar sitt övriga energiintag till följd av de extra läskedryckskalorierna och att förbränningen inte förändras.

Referens
Janet James, Peter Thomas, David Cavan, Davisd Kerr. Preventing childhood obesity by reducing consumption of carbonated drinks: cluster randomised controlled trial.
British Medical Journal (2004) Apr. 27, doi:10.1136/bmj.38077.458438.EE.

Länk
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/bmj.38077.458438.EEv2