Perspektiv

Information om socker och näring

Internet – hjälp till självhjälp

Webbmaster och cand.comm. Michael Køhler, ph.d. och cand. brom. Bent Egberg Mikkelsen samt webbredaktör och cand. agro. Henning Klarlund, Fødevaredirektoratet, Danmark.

Internet har blivit en värdefull informationskanal för Fødevare-direktoratet, till exempel Storkøkkencentret i Ernæringsafdelingen. Centrats uppgift är att åstadkomma det vetenskapliga underlaget för riskvärdering när det gäller närings- och kvalitetsmässiga förhållanden i samband med måltidsservice.

Det rör sig om cirka 600 000 medborgare (Sundstrøm, 2001) som dagligen överlåter tillagningen av en eller flera måltider till storkök, och en del av dessa konsumenter är näringsmässigt svaga.

Det gäller exempelvis de sjuka och de äldre. Därför har det offentliga en särskild skyldighet gentemot denna målgrupp, men även i förhållande till anställda i landets kök, matsalar, etc.

Gör det själv – på nätet
Nätet har en klar fördel när många förfrågningar liknar varandra och samma frågor återkommer.

Det var bakgrunden till utvecklandet av vår första webbplats för professionellt näringsfolk 1998. Istället för att ta kopior av artiklar och skicka dem till respektive frågeställare, eller lämna långa redogörelser över olika ämnen per telefon eller liknande, samlade vi det hela och publicerade det på nätet. Genom att hänvisa till en webbplats kunde vi frigöra resurser till mer angelägna uppgifter.

Varje gång någon ställde en fråga som inte fick svar genom materialet på nätet, lades nya källor och texter ut, vilket gjorde det möjligt för användarna själva att hitta svaren på allt fler frågor.

Forum for Mad til Mange
Kunskapsutbyte och ömsesidig inspiration är viktiga verktyg i arbetet med att främja bra och hälsosamma måltidsvanor och förebygga närings-relaterade sjukdomar hos de medborgare som till vardags är beroende av en måltidsservice.

Detta utbyte av erfarenheter och nya idéer sker bland annat i Forum for Mad til Mange där representanter från områdets olika aktörer och intressenter träffas. Mellan mötena deltar representanterna i olika arbetsgrupper. Sekretariatet leds från Ernæringsafdelingens Storkøkkencenter.

Erfarenheterna från webbplatsen www.storkoekkencentret.dk har sedan utnyttjats vid uppbyggandet av www.madtilmange.dk. Forum for Mad til Mange lades ut på nätet i fjol och webbplatsen fungerar både som en elektronisk mötesplats för yrkesverksamma och konsumenter, och som ett ansikte utåt för Forum for Mad til Mange. Syftet med webbplatsen är att ge anställda i storkök m.fl., möjlighet till elektroniskt erfarenhetsutbyte och yrkesmässig inspiration.

Erfarenheterna från madtilmange.dk har visat att webbplatser blir mer och mer interaktiva. Det innebär att användarna involveras genom att de själva kan påverka utseendet och innehållet på webbplatsen. På denna punkt är www.madtilmange.dk offensivt och försöker hela tiden uppfylla aktuella behov och önskemål från användarna. Av besökstalen att döma, är webbplatsen redan en central informationsplats för användare som på ett eller annat
sätt berörs av måltidsservice.

Webbplatsens databas är utformad så att man efter en enkel inloggningsprocedur kan knappa in sina projekt inom näring, råvaror, tillredning, måltid, hygien och miljö. Om man bara vill bläddra och läsa i projektbeskrivningarna kan man göra det utan att logga in.

I databasens ”näringsdel” har man till exempel möjlighet att söka efter projekt om friska, sjuka och undernärda, och på så sätt lära sig av andras erfarenheter. Länken till den projektansvarige underlättar den fortsatta kontakten.

Dessutom kan användaren abonnera på nyheter, delta i debatter, få tillgång till nätpublikationer och få veta mer om måltidsservice för äldre och sjukhuspatienter.

För att öka kännedomen om, och därmed trafiken på, webbplatsen har vi inrättat ett länksamarbete. Vi länkar exempelvis till www.6omdagen.dk, och de gör detsamma till www.madtilmange.dk.www.madtilmange. dk.

Ett exempel på ett samspel mellan ett pressmeddelande och innehållet på www.madtilmange.dk. var då cand. brom. Ina Clausen nyligen var med i TV-programmet ”Rene ord for pengene” på DR1. Då hänvisade värden till programmets egen webbplats för ytterligare information om ämnet, och där länkade de vidare till www.madtilmange. dk. Samma kväll ökade antalet besök med cirka 200 och dagen efter hade siffran fördubblats! Webbplatsens nyhetsservice har nu ungefär 600 abonnenter.

Erfarenheterna från www.madtilmange.dk har också visat att många som inte arbetar yrkesmässigt med mat använder webbplatsen. Vi planerar därför att förädla de olika kunskapsprodukterna och lansera en ny version av www.storkoekkencentret.dk, som riktar sig till just de yrkesverksamma.

Ekologi på nätet
Många av Storkøkkencentrets aktiviteter är uppbyggda som samarbets-projekt med externa parter. Här är en bra webbplats avgörande som informationskanal, både internt i projektet och externt. Ett exempel är webbplatsen www.ecocater.net, som är den elektroniska samlingspunkten för ett gemensamt nordiskt samarbete om att främja det ekologiska tänkandet i storköken. Inläggen från ett nyligen genomfört internationellt seminarium om ämnet, kunde direkt efter seminariet läggas ut på nätet tillsammans med bilder; ett klart framsteg i förhållande till tidigare, då det ofta tog månader och år innan inläggen kunde presenteras i form av tryckta dokument.

Helt nytt kompetensområde
Erfarenheterna av hur nätet kan användas har lett till uppbyggandet av ett särskilt kompetensområde kring IT-vanorna hos dem som arbetar yrkesmässigt med mat. För att komma vidare har vi genomfört en undersökning om dessas förhållande till och förväntningar på IT och Internet. Undersökningen har bland annat visat att IT-utnyttjandet i målgruppen är beroende av kön, utbildning och arbetsplats. Särskilt inom hälsovården och i matsalar i större företag och organisationer, har man en IT-infrastruktur som gör att man kan utnyttja fördelarna med Internet. Inte bara som informationskanal i näringsfrågor, utan också som handelsplats när det gäller inköp av livsmedel. Och det är särskilt de yngre männen som utnyttjar den nya tekniken, medan lite äldre kvinnor är mer skeptiska. Över huvud taget är kvinnor mer försiktiga när det gäller att exempelvis använda nätet för att köpa matvaror.

Skapandet av kompetensområdet har medfört att Storkøkkencentret i samarbete med Teknologisk Institut, MAPP-centret och Øresund Food Network ska gå vidare och titta på hur de professionella användarnas önskemål och krav på livsmedelsdokumentation kan byggas in i framtida e-handelslösningar. Här ska vi bland annat se närmare på det svenska systemet Dabas, för att kunna hjälpa danska storkök med kosttabeller för beräkning av näringsvärden.

Fødevaredirektoratets webbplats
Fødevaredirektoratet har lång erfarenhet av näringsupplysning och en del av den sker på Internet. Fødevaredirektoratet är för närvarande i gång med att omarbeta sin webbplats. Detta görs bland annat med ledning av en användarundersökning.

I fjol deltog 401 användare av Fødevaredirektoratets webbplats i en användarundersökning. En mycket stor del visade sig använda www.foedevaredirektoratet.dk dagligen i sitt arbete. Således hade ett mycket stort antal besökt webbplatsen mer än 20 gånger. En stor del var kvinnor i åldern 30-39 år. Bland önskemålen för den omarbetade webbplatsen är kortare artiklar, möjlighet att ställa frågor till experter samt tillgång till e-blanketter.

Några av synpunkterna som man ska inrikta sig på i framtiden: :

  • Webbplatsen ska vara gemensam för hela Fødevaredirektoratet med särskilda områden för bland annat regioner, institutet och Storkøkkencentret.
  • Webbplatsen ska vara riktad till användarna; den ska innehålla mer dialog och den ska vara lättare att redigera.
  • Webbplatsen ska förberedas för eblanketter
  • först för utskrift och sedan för elektronisk ifyllnad.
  • En engelsk webbplats ska byggas upp i samband med ordförandeskapet i EU.
  • Det ska införas särskilda mikrosajter om bland annat näring och hygien på webbplatsen.
  • Ett särskilt pressrum ska inrättas där pressen kan hitta aktuella fakta, med mera.

Dessutom finns det planer på att etablera en webbplats om livsmedelsallergi i samarbete med Sundhedsministeriet och Astma & Allergiforbundet.

Referenser
Mikkelsen BE.
The Internet as a tool in nutrition research
Scand J Nutr 1997;41:130-134.

Internet og fødevaresektoren
B. E. Mikkelsen – Plus Proces 1/1 1997.

Implications of e-commerce in institutional food service the Scandinavian experience
Presentation at American Dietetic Association Annual Conference, Denver 2000.

Sundstrøm
Delfi’s Storhushållsguide 2001.