Perspektiv

Information om socker och näring

Lexikon

Abdominal fetma

Se bukfetma

Amylopektin

En förgrenad polysackarid som är uppbyggd av glukosenheter. Utgör ca 70-80% av stärkelse.

Amylos

En linjär polysackarid som är uppbyggd av glukosenheter. Utgör 20-25% av stärkelse.

Aptitreglering

De omedvetna homeostatiska mekanismer som anpassar intaget efter förbrukningen.

Autoimmun

Autoimmun reaktion betyder att immunsystemet angriper sin egen kropp.

Basalomsättningen

Uttryck för den metaboliska omsättning som är nödvändig för upprätthållandet av fundamentala funktioner. Heter på engelska basal metabolic rate (BMR).

Blodlipider

Se plasmalipider

Blodsocker

Blodets innehåll av glukos. Blodsockernivån regleras av insulin, glukagon och adrenalin.

Blodtryck

Förhöjt blodtryck (hypertension) föreligger när det systoliska blodtrycket är över 140 mmHg och det diastoliska blodtrycket är över 90 mmHg.

BMI

Body Mass Index. Anger förhållandet mellan längd och vikt. Beräknas som vikt (kg) / längd (m)2. Normalområdet ligger mellan 18,5 och 25.

Body Mass Index

Se BMI

Bukfetma

När fetman är koncentrerad kring magregionen. Förknippad med ökad risk för följdsjukdomar. Föreligger när midje-höft-förhållandet för män är över 1,00 och för kvinnor över 0,80. Beräknas som midjemått (cm) / höftmått (cm).

Cerealier

Spannmål.

Dextriner

Nedbrytningsprodukt från stärkelse. Består av glukosenheter.

Diastoliskt blodtryck

Blodtrycket när hjärtat är avslappnat.

Digererbara kolhydrater

Mono- och disackarider samt stärkelse.

Disackarid

Kolhydrat bestående av två monosackarid-enheter, t ex socker (sackaros).

Druvsocker

Se glukos

Dyslipidemi

Olämplig sammansättning av blodlipiderna, t ex högt triglyceridinnehåll och lågt innehåll av HDL.

E%

Se energiprocent

Energiomsättning

Kroppens ombildning av näringsämnen som innehåller energi. Den totala energiomsättningen inkluderar basalomsättningen, den födoinducerade förbränningen och energiutgiften för muskelarbete/fysisk aktivitet.

Energiprocent

Anger hur stor procentuell del av energin som makronäringsämnet bidrar med. Anges ofta som E%.

Energitäthet

Ett livsmedels energiinnehåll i förhållande till vikten, t ex uttryckt i kJ/100 g. Produkter med högt vatteninnehåll och lågt innehåll av fett har vanligtvis låg energitäthet.

Enkelomättat fett

Fettsyror med en dubbelbindning. Bör utgöra 10-15E% av den samlade kosten.

Fakultativ termogenes

Kallas även lyxförbränning. Beror på ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet samt ökad utsöndring av adrenalin timmarna efter intagandet av energigivande näringsämnen, särskilt kolhydrater.

FAO

Food and Agriculture Organization, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Fermentering

Jäsning.

Fettsyrafördelning

Fördelningen av mättade, enkelomättade och fleromättade fettsyror samt transfettsyror.

Fleromättat fett

Fettsyror med två eller flera dubbelbindningar. Omfattar också de livsnödvändiga fettsyrorna n-3 och n-6. Bör omfatta 5-10E% av den samlade kosten.

Fruktos

Fruktsocker. Monosackarid som finns i många växter, särskilt i frukt.

Galaktos

Monosackarid som ingår i disackariden laktos.

Glukos

Druvsocker. Monosackarid som finns i de flesta växter.

Glukostatisk teori

En teori som grundas på att aptiten regleras av blodglukosnivån.

Glykemisk respons

Blodsockrets respons på intag av ett livsmedel. Läs mer om glykemisk respons

Glykemiskt index

En rangordning av livsmedlens inverkan på blodsockret.

Glykogen

Den form vari kroppen lagrar kolhydrater i muskler och lever.

Glykogenostatisk teori

En teori som grundas på att aptiten regleras av kroppens glykogendepåer, särskilt leverns.

HDL

High Density Lipoprotein. Ett av blodets lipoproteiner. Bildas i levern. Kallas också ”det goda kolesterolet” för att det avlägsnar kolesterol från blodådrorna och cellerna och på så sätt förebygger hjärtkärlsjukdomar.

Hemostatiskt system

Säkrar balansen i blodet så att det inte stockar sig i ådrorna, samtidigt som förblödningar förhindras. Systemet spelar en aktiv roll i utvecklandet av blodproppar.

Homeostas

Mekanism som ser till att organismen upprätthåller ett jämviktstillstånd. Den hormonella regleringen av blodsockret är exempelvis en homeostatisk mekanism.

Hydrolys

Spjälkning av en molekyl medan vatten upptas.

Hypertension

Se blodtryck

Icke-stärkelse polysackarider

Kostfiber som bland annat omfattar cellulosa, hemicellulosa, pektin och gums.

Insulinresistens

Ett tillstånd där insulinkänsligheten i kroppen är nedsatt. Det leder till för höga insulinnivåer i blodet.

Interventionsstudier

Experimentella undersökningar där man exponerar deltagarna för en viss ändring i kosten, t ex i form av kosttillskott. Av etiska skäl ska exponeringen antas ha gynnsam effekt.

Kohortstudie

En studie där en grupp individer utväljes.

Kolesterolvärde

Ett uttryck för blodets koncentration av kolesterol. Mäts i mmol/l. Normalvärdet är under 5 mmol/l. Förhöjt kolesterolvärde är  förknippat med ökad risk för hjärtkärlsjukdomar.

Kontrollerat

Kosten intas under kontroll. På så sätt säkerställs att det tilltänkta verkligen intas.

Kostfiber

Odibegerbara kolhydrater (t ex cellulosa, hemicellulosa och pektin).

Kostfiber

Den del av födans växtmaterial som inte kan brytas ned av magtarmkanalen. De viktigaste kostfiberna är cellulosa, hemicellulosa, pektin och lignin.

Kylomikroner

Lipoprotein som är rikt på triglycerider. Bildas i tunntarmens epitelceller. Transporterar kostens fett från tarmen till resten av kroppen.

Laktos

Mjölksocker. Disackarid som är uppbyggd av monosackariderna galaktos och glukos.

LDL

Low Density Lipoprotein. Ett av blodets lipoproteiner. Bildas av rester från nedbrytningen av VLDL. Har hög koncentration av kolesterol. LDL anses transportera kolesterol till de perifera vävnaderna. Kallas också ”det onda kolesterolet”.

Lipoproteiner

Sammansatta av fett och protein. Omfattar VLDL, LDL, HDL och kylomikroner. Lipoproteinerna svarar för transporten av fett i kroppen.

Lösliga fiber

Fiber som under matspjälkningen löses i vatten. Pektin från frukt och grönt är ett exempel på en löslig kostfiber. Man har börjat frångå uppdelningen för att kostfibernas fysiologiska effekt inte enbart är beroende av lösligheten.

Maltos

Maltsocker. Disackarid som är uppbyggd av två glukosenheter.

Modifierad stärkelse

Stärkelse som är ombildad så att den får en eller flera fysikaliska egenskaper som kan utnyttjas vid produktion av livsmedel.

Monosackarid

Kolhydrat bestående av en monosackarid-enhet, t ex glukos eller fruktos.

Mättat fett

Fettsyror som endast innehåller enkla bindningar. Bör max utgöra 10E% av den samlade kosten. Ökar risken för hjärtkärlsjukdomar.

Obligatorisk termogenes

En ökning av basalomsättningen som täcker energiförbrukningen för nedbrytning, absorption, ombildning och lagring av näringsämnen.

Observationsstudier

Observerar samband mellan exempelvis kostvanor och vikt. Svagheten är att de inte kan säga något om orsaker.

Odigererbara kolhydrater

Oligosackarider, resistent stärkelse, cellulosa, hemicellulosa, pektin och guargummi.

Oligosackarid

Kolhydrat bestående av 3-9 monosackaridenheter.

Olösliga fiber

Fiber som endast i liten grad upplöses i vatten, t ex cellulosa. Man har börjat frångå uppdelningen för att kostfibernas fysiologiska effekt inte enbart är beroende av lösligheten.

Plasmalipider

Blodets fettämnen. Huvudparten av fettämnena transporteras i blodet som lipoproteiner.

Plasmatriglycerid

Triglycerider i blodets plasma. Plasmatriglycerider består huvudsakligen av VLDL och kylomikroner.

Polymerisering

Bildandet av högmolekylära ämnen, t ex polysackarider.

Polysackarid

Kolhydrat bestående av mer än 9 monosackaridenheter, t ex stärkelse eller cellulosa.

Postprandial

Efter en måltid. Prandus betyder måltid.

Prospektiv studie

Framåtsyftande undersökning.

Randomisering

Slumpartad indelning av försökspersoner genom lottdragning.

Regressions-analys

Matematisk analys som ger överblick över data.

Resistent stärkelse

Stärkelse som passerar tunntarmen oförändrad och fermenteras i tjocktarmen. Räknas ofta som kostfiber. Intag av resistent stärkelse minskar risken för tarmcancer och förbättrar blodlipiderna positivt.

Sackarid

Kolhydrat bestående av en eller flera monosackarid-enheter.

Sackaros

Vanligt socker. Disackarid uppbyggt av monosackariderna glukos och fruktos.

Sensorik

Hur födoämnen upplevs genom sinnena för smak, lukt, syn och hörsel.

Socker

I dagligt tal används ordet ”socker” synonymt med disackariden sackaros.

Sockerarter

Mono- och disackarider, t ex socker (sackaros), maltos, glukos och laktos.

Stärkelse

Digerbara kolhydrater. Stärkelse är uppbyggt av glukosenheter.

Systoliskt blodtryck

Blodtrycket när hjärtat är maximalt sammandraget.

Transfettsyror

Omättade fettsyror som innehåller en eller flera dubbelbindningar i transposition. Intag av dessa fettsyror bör begränsas så mycket som möjligt eftersom transfettsyror ökar risken för hjärtkärlsjukdomar.

VLDL

Very Low Density Lipoprotein. Ett av blodets lipoproteiner. Bildas i levern. Transporterar triglycerider till kroppens vävnader.