Perspektiv

Information om socker och näring

Fysisk inaktivitet ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom

2013-02-04

Mycket tyder på, att måttlig till intensiv fysisk aktivitet är förenat med en lägre risk att utveckla diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Men det räcker inte att – som rekommenderat - vara fysiskt aktiv en halvtimme per dag. Stillasittande i sig är en hälsorisk.
Det har varit problem att definiera ”stillasittande liv”. I artikeln definieras det som: ”alla sittande eller liggande aktiviteter i vaket tillstånd, som är förenat med låg energiförbrukning.” Tidigare har man valt att använda antalet timmar framför TV-n, men det har visat sig vara ett dåligt mått. Inaktivitet under vaken tid omfattar också t ex att sitta vid datorn, sitta och läsa och att sitta i bilen, på tåget eller på bussen.

Det har gjorts en systematisk review och metaanalys av sammanlagt 18 studier, varav16 prospektiva och 2 cross-sectional observationsstudier med totalt 794 577 deltagare från 7 länder (Australien, USA, England, Skottland, Tyskland, Canada och Japan). Syftet med analysen var att studera sambanden mellan ”stillasittande liv” och risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, samt mortalitetsrisken för hjärt-kärlsjukdomar och dödlighet generellt (alla orsaker).

Resultat
När man jämförde gruppen, som var mest stillasittande med gruppen, som var minst stillasittande, såg man en 112 procents ökning av den relativa risken for diabetes, 90 procents ökning av den relativa risken att dö av hjärt-kärlsjukdomar och 49 procents ökning av den relativa risken att dö (alla orsaker).

Dessa samband var i stort sett oberoende av intensiteten av motionen (måttlig till intensiv), vilket pekar mot, att ett stillasittande liv är en faktor i sig. Det kunde alltså tyda på, att den skadliga effekten av en vardag med många timmar med inaktivitet inte kan skyllas på för lite motion. Med andra ord: Man kan mycket väl ha ett stillasittande liv kombinerat med en hög nivå av måttlig till intensiv motion. Det gäller exempelvis, om man har ett stillasittande arbete, lång transporttid i bil eller med tåg samt sitter mycket framför TV och dator på sin fritid, men är fysiskt aktiv ½-1 timma om dagen.

På vilket sätt kan inaktivitet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes tänkas hänga samman? Inaktivitet påverkar regleringen av lipoprotein-lipas. Nedsatt lipoprotein-lipas-aktivitet har visat sig vara förenat med nedsatta HDL-kolesterol-nivåer och därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Inaktivitet verkar likaså leda till insulinresistens och dysreglering av blodsockret. Vissa människor förfaller på grund av ärftliga faktorer också att vara mer sårbara för inaktivitet än andra.

Konklusionen är, att en stillasittande vardag är förbunden med en ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar samt dödlighet p.g.a. hjärt-kärlsjukdomar och alla orsaker tillsammans. Sambandet var tydligast när det gällde diabetes: En reduktion av den tid, man är inaktiv, verkar spela en signifikant roll för att förebygga diabetes. Studien antyder enligt författaren, att ersättning av inaktivitet med att stå eller vara lätt fysiskt aktiv, kan minska risken för kroniska sjukdomar oberoende av mängden av måttlig till hög fysisk aktivitet. Författaren refererar till en studie, som visar, att endast 2 minuters lätt fysisk aktivitet var 20:e minut hos överviktiga och kraftigt överviktiga leder till en minskning med 24 procent av blodsockret efter måltid och 23 procents reduktion av insulinnivån jämfört med oavbrutet stillasittande.

Referens: Wilmot EG, Edwardson CL, Achana FA et al. Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular disease and death: systematic review and meta-analysis. Diabetiologia 2012; 55: 2895-2905.

Tillbaka