Perspektiv

Information om socker och näring

Har tillsatt socker betydelse för övervikt, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar?

2018-03-06

Två amerikanska forskare har i en översiktsartikel utvärderat resultaten från nyare randomiserade kontrollerade studier, systematiska reviews och metaanalyser av prospektiva kohortstudier – alla högt rankade i evidens när det gäller att ta reda på om tillsatt socker ökar risken för övervikt, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Tillsatt socker omfattar sackaros, fruktos och High Fructose Corn Sirup (HFCS). De två sistnämnda sockerarterna används främst i den amerikanska livsmedelsindustrin.

Om man tittar på trender i konsumtion av tillsatt socker i USA steg den totala förbrukningen från knappt 90 g per dag per person 1970 till cirka 110 g 1999. Därefter har förbrukningen minskat. Detta är i överensstämmelse med data från NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), som visar att intaget av tillsatt socker i USA har minskat med 15 % från 2000 till 2012. Under samma period har förekomsten av övervikt och fetma fortsatt att stiga. En del av förklaringen till den fortsatta ökningen är att det genomsnittliga energiintaget har ökat med 454 kcal per dag från 1970 till 2010. Endast 39 av dessa kalorier kommer från tillsatt socker (motsvarande 9 %).

Övervikt:
Resultat från tre systematiska reviews och metaanalyser av randomiserade kontrollerade studier (RCT) från 2013 om socker och sockersötade drycker visar att socker inte orsakar viktökning om socker ersätter andra energigivande näringsämnen. Tillsats av socker till en isokalorisk kost (där energiintaget motsvarar energibehovet) leder till en måttlig viktökning. Författarna drar slutsatsen att en ökning av vikten är en följd av ökat energiintag i förhållande till energibehovet snarare än av sockerintaget i sig. Prospektiva kohortstudier har visat liknande resultat. Med andra ord: Viktökningen beror på ökat energiintag snarare än på socker i sig.

Diabetes:
Man har inte i några studier tittat på sockret direkt som orsak till typ 2-diabetes, men däremot på riskfaktorer för diabetes som till exempel fetma. Befintlig kunskap tyder inte på att överskottsenergi från socker spelar en särskild roll – i jämförelse med överskott av energi från andra energikällor – för utvecklingen av övervikt och därmed ökad risk att utveckla typ 2-diabetes.

Hjärt- och kärlsjukdomar:
När det gäller hjärt-kärlsjukdomar gäller samma som för typ 2-diabetes, att studier ser på socker i förhållande till riskfaktorer som kolesterol, triglycerider (TG) och blodtryck och inte på hjärt-kärlsjukdom som sådan. Det finns indikationer på att nivån av fastevärden av triglycerider ökar om socker utgör mer än 20 % av energin, dock framförallt om energiintaget överstiger energibehovet, dvs leder till viktökning. Det finns inget som tyder på att socker påverkar LDL-kolesterol och blodtryck om intaget hålls inom det normala och om det inte leder till viktökning.

Författarna drar slutsatsen att en sockerkonsumtion som ligger inom det normala inte utgör någon risk att utveckla livsstilssjukdomar så länge socker ersätter andra kolhydrater, dvs att energiintaget inte stiger.
De rekommenderar att man fokuserar på att minska alla kända riskfaktorer för utveckling av övervikt, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, snarare än att fokusera uteslutande på socker. De påpekar att det finns starka bevis för att ökat energiintag tillsammans med minskad fysisk aktivitet ökar risken för metabola sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes och kardiovaskulära sjukdomar.

Samma slutsats kom man fram till 2015. Se e-nyhetsbrevet maj 2016:
Författarna drar slutsatsen att befintliga RCT och prospektiva kohortstudier inte ger övertygande bevis för att kolhydrater som innehåller fruktos bidrar mer till övervikt och fetma än andra energigivande näringsämnen. Det handlar om kaloriintaget, inte om ett enskilt näringsämne. Författarna understryker att ett alltför stort fokus på ett livsmedel kan leda till att man negligerar andra riskfaktorer. Referens: Choo VL, Ha V and Sievenpiper JL. Sugar and obesity: Is it the sugars or the calories? Nutrition Bulletin 2015; 40:88-96


Referenser:
Rippe JM, Angelopoulos TJ. Sugars, obesity and cardiovascular disease: results from recent randomized control trials. Eur J Nutr 2016; 55(suppl 2): 45-53.
Rippe JM, Angelopoulos TJ. Added sugars and risk factors for obesity, diabetes and heart disease. Int J Obes 2016; 40: S22-7.

Tillbaka