Perspektiv

Information om socker och näring

Ökar rött kött risken för cancer i tjock- och ändtarm?

2018-03-06

Tarmcancer är en av de vanligast förekommande formerna av cancer i västvärlden och den ses hos både kvinnor och män och oftast hos personer över 50 år. I Sverige får enligt Cancerfonden cirka 6 500 personer cancer i tjock- och ändtarm varje år. Kosten anses spela en roll för utvecklingen av tarmcancer. Till exempel anses kostfiber, frukt och grönsaker minska risken, medan kött är ett av de livsmedel som misstänks öka risken. En möjlig koppling mellan konsumtion av kött och tarmcancer har, framför allt under de senaste åren, varit föremål för debatt i forskarvärlden och har lett till rubriker som: Kött kan vara lika skadligt som alkohol och rökning. Men ligger det något i det?

WHOs cancerenhet, IARC (International Agency for Research on Cancer) kom 2015 med en rapport om kött och cancer. Slutsatsen är att det finns tillräckliga bevis för att kunna klassificera charkprodukter som cancerframkallande. För varje 50 gram processat kött per dag ökar risken för tarmcancer med 18 %. De betonar att individens risk att få koloncancer på grund av processat kött är liten. Samma risk ses inte av rött kött som är klassificerat som ”möjligt cancerframkallande” (referens: https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf).

Metaanalys från år 2015
År 2015 publicerades en metaanalys av 27 olika studier (prospektiva kohortstudier) som rörde intaget av rött kött respektive processat kött och risken för cancer i tjocktarm och ändtarm. Forskarna fann ett positivt samband mellan ett högt intag av rött kött och processat kött och risken att utveckla cancer. Detta förhållande var emellertid svagt och utan tydligt dosrelation. Det fanns också en hög grad av korrelation mellan konsumtionen av rött kött och bearbetat kött. När forskarna bara såg på rött kött minskade korrelationen mellan rött kött och tarmcancer och var inte statistiskt signifikant. Det finns ett antal frågor: Studierna är signifikant olika (bland annat kostregistrerings- och analysmetoderna) och man har inte justerat för confounders som maskerar resultaten. Således har det inte beaktats att högt intag av kött är korrelerat med rökning, fysisk inaktivitet, övervikt och kosten i övrigt. Baserat på metaanalysen drar författarna slutsatsen att rött kött inte verkar utgöra en oberoende indikator för risken för CRC (Alexander et al 2015).

Systematisk review/metaanalys 2017
En systematisk review och metaanalys från 2017 omfattar totalt 60 studier (fall-kontrollstudier och kohortstudier). I de flesta, men inte i alla studier, har man tagit hänsyn till confounders. Man fann en positiv korrelation mellan rött kött samt processat kött och cancer i kolon och rektum, men inte cancer i rektum ensamt. Det var inte heller något samband mellan intaget av rött kött och cancer i den vänstra delen av tjocktarmen (distala delen) och mellan konsumtionen av processat kött och risken för cancer i den högra och tvärgående delen av tjocktarmen (proximala delen). Sambanden var starkare i fallkontrollstudierna än i kohortstudierna. Det finns alltså ingen klar koppling. Författarna betonar att en svaghet i analysen är den betydande heterogeniteten bland de inkluderade studierna (Zhao et al., 2017).

Hur kan en möjlig relation mellan kött och tarmcancer förklaras?
Befolkningsundersökningar säger något om en möjlig korrelation, men inte om orsakssamband. Det är därför viktigt att undersöka om det finns troliga mekanismer bakom som kan förklara sambanden. Turner och Lloyd har genomfört en kritisk granskning av totalt 40 nyare studier (publicerade 2004–2016), som tittar på möjliga förklaringar till en eventuell korrelation mellan kött- och tarmcancer. Studierna innefattar djurförsök och försök med cellodlingar.

Följande mekanismer kan förklara en ökad cancerrisk:
Hemjärn i rött kött kan omvandlas till nitrosaminföreningar och olika oxidationsprodukter.
I fallet med processat kött kan det vara bildandet av nitrosamin-föreningar, till exempel nitrosaminer från tillsatt nitrit, substanser från tjära (polycykliska aromatiska kolväten – PAH) i samband med rökning (även rök som utvecklats i samband med grillning, när fett droppar på kolet) och på bildandet av stekmutagener (heterocykliska aminer – HCA) genom stekning vid hög temperatur. Alla ämnen som nämns anses vara cancerframkallande.
Problemet med dessa mekanistiska studier är att man bara undersöker enskilda livsmedelskomponenter eller skadliga ämnen för sig. Det säger därför ingenting om vad som händer när man äter kött tillsammans med andra livsmedel, som fullkornsprodukter, frukt och grönsaker. Man vet att dessa livsmedel innehåller ett antal ämnen som anses ha en skyddande effekt på utvecklingen av cancer. Det gäller till exempel kostfiber, resistent stärkelse, klorofyll, antioxidanter som vitamin C och olika växtpolyfenoler av flavonoidgruppen, vitlök samt kalciumkarbonat. Även mikrobiotan i tjocktarmen spelar en viktig roll. Exempelvis bildas under fermenteringen av kostfiber och resistent stärkelse de kortkedjiga fettsyrorna butyrat, acetat och propionat som skyddar mot cancer (O'Keefe, 2016).

Forskarna konkluderar att det för närvarande inte finns tillräcklig evidens bakom en mekanistisk koppling* mellan intag av rött kött och tarmcancer när man i övrigt äter en hälsosam kost med fullkorn, grönsaker och frukt (Turner & Lloyd 2017).

*En biologisk mekanism som kan förklara det statistiska sambandet mellan rött kött och tarmcancer ökar sannolikheten för att det är ett orsakssamband.

Orsaken till koloncancer är vanligtvis okänd. Men övervikt, typ 2-diabetes, alkohol, högt innehåll av industriellt processat kött i kosten, rökning och joniserande strålning kan vara bidragande orsaker. I vissa fall kan sjukdomen vara ärftligt betingad. Vissa sjukdomar kan också öka risken. Fysisk aktivitet och fiberrik kost har en skyddande effekt (www.cancer.se)
Rött kött är ett samlat begrepp för kött som kommer från fyrbenta djur. I den svenska kosten är det främst kött från nötkreatur, gris och lamm.

Processat kött är kött som är rökt, saltat och/eller torkat. Det är livsmedel som bacon, korv och många påläggsprodukter.


Referenser:
Alexander DD, Weed DL, Miller PE, Mohamed MA. Red meat and colorectal cancer: A quantitative update on the state of the epidemiologic science. J Am Coll Nutr 2015; 34(6): 521-43.
Turner ND, Lloyd SH. Association between red meat consumption and colon cancer: A systematic review of experimental results. Exp Biol Med. 2017; 242(8): 813-39.

Zhao Z et al. Red and processed meat consumption and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget. 2017 Sep 6;8(47):83306-83314. doi: 10.18632/oncotarget.20667. eCollection 2017 Oct 10.

O'Keefe SJ. Diet, microorganisms and their metabolites, and colon cancer. Nature reviews Gastroenterology & hepatology. 2016; 13(12): 691-706.

Tillbaka