Perspektiv

Information om socker och näring

Sockerarter och övervikt: Handlar det om sockerarter eller kalorier?

2016-05-09

Sockerarter som innehåller fruktos, har ansetts ha en viktig roll i den ökande förekomsten av övervikt och fetma. Detta gäller sockerarterna sackaros (50 % glukos och 50 % fruktos), fruktos och High Fructose Corn Sirup (HFCS, ca 45 % glukos och 55 % fruktos), varav de två sistnämnda främst används i den amerikanska livsmedelsindustrin. Man pekar på flera biokemiska mekanismer, som kan hjälpa till att förklara, varför fruktos kan öka risken för övervikt.

• Fruktos ger inte samma nivå av mättnad som andra kolhydrater på grund av bristande stimulering av insulin och leptin och bristande hämning av ghrelin.
• Fruktos stimulerar i större utsträckning än glukos de delar av hjärnan, som har med reglering av födointag och belöning att göra.
• Fruktos finns ofta i livsmedel, som förknippas med en hög grad av smaklighet (dvs "lätt" att inta på grund av smak, konsistens och lukt) samt sockerhaltig läsk.

För att få större förståelse av kolhydraters och speciellt av fruktosens roll i utvecklingen av fetma, gjorde en grupp amerikanska forskare under 2015 en genomgång av litteraturen inom området. Syftet var att skapa en bättre grund för rekommendationer och politik inom hälsosektorn. I översiktsartikeln tittade de närmre på systematiska reviews och metaanalyser av randomiserade kontrollerade studier (RCT) och på prospektiva kohortstudier – dvs de forskningsformer, som ligger högst upp i evidenshierarkin.

De kontrollerade studierna omfattar både studier, där man ersätter stärkelse med kolhydrater, som innehåller fruktos (två reviews), studier där man tillsätter fruktos (fyra reviews) och studier där man utesluter fruktos ur kosten (tre reviews).

Ersättning av stärkelse med fruktos har ingen effekt på vikten, så länge energiintaget är konstant. Sammanfattningsvis kan man säga, att kolhydrater, som innehåller fruktos inte ser ut att ha andra verkningsmekanismer än övriga makronäringsämnen.

När man kompletterar den dagliga kosten med sockersötade drycker (motsvarande 150-530 kcal per dag), leder det till en signifikant viktökning, som dock inte var större än förväntat utifrån energiöverskottet. Fruktos verkar således inte bete sig annorlunda än övriga makronäringsämnen.

Studier, där man utesluter fruktos, gav inte överensstämmande resultat, möjligen på grund av att deltagarna kompenserade genom att öka energiintaget från andra livsmedel.
De prospektiva kohortstudierna visar ett signifikant samband mellan intaget av sockersötade drycker och övervikt bland barn och vuxna, förmodligen på grund av det ökade energiintaget. Det betyder, att det inte är de sockersötade dryckerna i sig, utan det ökade energiintaget, som är orsaken. Författarna påpekar emellertid, att ett högt intag av sockerhaltiga drycker kan vara en markör för en allmänt ohälsosam livsstil.

Författarna drar slutsatsen, att de befintliga RCT-studierna och prospektiva kohortstudier inte ger övertygande evidens för, att kolhydrater, som innehåller fruktos, bidrar mer till övervikt och fetma än andra energigivande näringsämnen. Det handlar om intaget av kalorier, inte om enskilda näringsämnen. Författarna understryker, att överdriven fokusering på ett livsmedel kan leda till, att man bortser från andra riskfaktorer. Resultaten tyder alltså på, att ett högt intag av livsmedel med en hög grad av smaklighet, som till exempel chips, pommes frites och bearbetade köttprodukter, spelar en lika stor eller större roll än kakor, kex och godis, när det gäller övervikt.

Referens: Choo VL, Ha V och Sievenpiper JL. Sugars and obesity: It is the sugars or the calories? Nutrition Bulletin 2015; 40:88-96.

Tillbaka