Perspektiv

Information om socker och näring

WHOs rekommendation för sockerintag

2015-03-10

WHOs senaste rekommendation för det maximala dagliga intaget av ”fria sockerarter” (tillsatta sockerarter och naturligt förekommande socker i fruktjuice) är fortfarande 10 E%. WHO har dock förberett för fortsatt diskussion av en ytterligare minskning till 5 E%. Rekommendationen är främst motiverad av en önskan om att förebygga övervikt och förbättra tandhälsan.

Nordic Sugar har i likhet med andra intressenter deltagit i den offentliga diskussionen. Vi har betonat att gränsvärden för ett näringsämne bör fastställas endast, om det finns ett starkt vetenskapligt stöd för, att detta kommer att ha positiv inverkan på folkhälsan.

Det finns dock inte något sådant starkt vetenskapligt stöd för, att det fastställda gränsvärdet på 10 E% ”fria sockerarter” kommer att ha någon positiv inverkan på hälsan. Ett faktum som EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, även tidigare har kommit fram till:

 

  • Övervikt är ett resultat av många faktorer, bl.a. livsstil, matvanor och ett överskottsintag av energi från alla energigivande näringsämnen – inte uteslutande en effekt av sockerintaget.
  • Sockerintag utgör en risk för tandhälsan, men det är främst frekvensen för intaget av mat och dryck i kombination med dålig munhygien som ställer till problem för tänderna.

 

De nordiska näringsrekommendationernas (NNR) gränsvärden för tillsatt socker är inte heller baserade på ett starkt vetenskapligt stöd, men man har utifrån en pragmatisk tolkning av data valt att behålla den nuvarande rekommendationen, att maximalt 10 % av den dagliga energin bör komma från tillsatt socker.

Nordic Sugar håller med om, att övervikt och tandhälsa kräver förebyggande insatser. Men vi anser inte, att en rekommendation som uteslutande fokuserar på ett exakt gränsvärde för sockerintag – utan att samtidigt ta hänsyn till den enskildes matvanor i allmänhet, energiintag, livsstil eller munhygien – kommer att förebygga övervikt eller förbättra tandhälsan.

Siffror för utvecklingen av övervikt finns i OECDs rapport ”Health at a Glance 2013”, och siffror för tandhälsa framgår av rapporten ”Health at a Glance 2009”. Båda rapporterna kan hämtas på http://www.oecd-ilibrary.org

I Sverige har det årliga sockerintaget per person legat stabilt i decennier - från 1989 till 2012, vilket framgår av nationella kostundersökningar.

Siffror från OECD visar att det under samma period har skett en minskning i förekomsten av karies i Sverige på 68,8 % bland 12-åringar. År 2008 var 61 % av 12-åringar i Sverige kariesfria.

Enligt kostundersökningen ”Riksmaten – vuxna 2010–2011”, Livsmedelsverket 2013, får vuxna cirka 9,6 % av den dagliga energin från tillsatt socker. Barn får dock mellan 13 och 15 % av den dagliga energin från tillsatt socker enligt kostundersökningen ”Riksmaten – barn – 2003”, Livsmedelsverket 2006. Det är genomsnittssiffror, och sockerintaget är inte jämnt fördelat i befolkningen.

Tillbaka