Perspektiv

Information om socker och näring

”Food addiction”: Kan man bli beroende av mat?

I vetenskapliga kretsar och i media har det under de senaste åren ofta framhållits att god mat, och framför allt socker, kan vara beroendeframkallande på ett liknande sätt som berusningsmedel. Detta har lett till en diskussion om huruvida det är så att överviktigas överätande är ett uttryck för ”food addiction” (matberoende) och att detta därmed kan bidra till att förklara den ökade förekomsten av fetma. I vetenskapliga kretsar har allt mer uppmärksamhet fästs vid ätstörningen BED (Binge Eating Disorder), som just präglas av ett extremt behov av att äta sötsaker och snabbmat i stora mängder samt svårigheter att kontrollera matintaget.

Under detta tema kommer vi att titta på om begreppet ”food addiction” över huvud taget existerar och hur det i så fall kan definieras. Och om det är vettigt att likställa god mat och socker med berusningsmedel och narkotiska preparat, så som ofta görs i media.

Nordic Sugar har därför tagit fram ett dokument, som sammanfattar alla relevanta frågor kring ämnet ”food addiction”. Vi vill redan nu framhålla att den senaste konsensusrapporten om ämnet tyder på att begrepp som ”addiction-like eating behavior” och ”eating addiction” i stället för ”food addiction” bör tillämpas. Det verkar nämligen som att det är själva handlingen att äta och ätmönstret, som hos vissa kan leda till en form av beroendeliknande beteende.

Nu senast har en grupp europeiska forskare utvärderat området i en konsensusrapport (EU:s NeuroFast-projektet). Också inom det amerikanska psykiatriska diagnossystemet DSM har det diskuterats om ”food addiction” ska tas upp som en psykiatrisk diagnos.

Under detta tema vill vi presentera den senaste forskningen och en sammanfattning av vårt kompletta dokument är en del av detta tema. Temat kommer också att följas upp i vår tidning Perspektiv, som utkommer under våren 2015.