Perspektiv

Information om socker och näring

God kondition hos medelålders kvinnor minskar risken för demens

2018-10-30

I en svensk studie med totalt 1 462 kvinnor har man tittat närmare på konditionens betydelse för risken att utveckla demens. En grupp på 191 kvinnor gjorde ett konditionstest (på cykel) år 1968. Kvinnorna delades i tre grupper efter sin kondition - dålig, genomsnittlig respektive god kondition. Undersökningar avseende demens utfördes därefter vid 6 tillfällen - 1974, 1980, 1992, 2000, 2005 och 2009. Mellan 1968 och 2012 utvecklade totalt 44 (23 %) demens. Däribland fick 20 kvinnor Alzheimers sjukdom.

Den kumulativa incidensen (nya fall) av demens (alla typer) var 32 % i gruppen med lägst konditionstal, 25 % i mellangruppen och 5 % i gruppen med högst konditionsresultat. Högt konditionstal jämfört med medel minskade risken för demens med 88 %. Den största riskreduktionen sågs således i gruppen med högst konditionsranking.

Studien pekar på att effekten av god kondition är större än effekten av fysisk aktivitet. Detsamma gäller sambandet med hjärt-kärlsjukdom, vilket tyder på att god kondition i sig är en starkare skyddande faktor än fysisk aktivitet. Möjliga förklaringar till varför god kondition minskar risken för demens, kan vara minskning av förhöjt blodtryck och högt kolesterol, samt minskad risk för övervikt och diabetes - alla riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och därmed också vaskulär demens*. Dessutom kan det finnas direkta effekter på hjärnan. Vid fysisk aktivitet utsöndrar musklerna en slags tillväxtfaktor, som anses skydda neuronerna och stimulera bildandet av nya neuroner i bland annat hippocampus *.
*: se faktaruta.

Författaren drar slutsatsen, att god kondition mitt i livet ser ut att vara förenat med en minskad risk att utveckla demens senare. Förbättring av konditionen i medelåldern, kan sannolikt fördröja demens eller helt förhindra demens.

Hörder H et al. Midlife cardiovascular fitness and dementia. A 44-year longitudinal population study in women. Neurology 2018; 90(15): 1298-1305.

Tillbaka