Perspektiv

Information om socker och näring

MIND-kosten minskar risken för Alzheimers sjukdom

2018-10-30

Samma forskare har också studerat sambandet mellan MIND-dieten och Alzheimers sjukdom. Återigen är det en prospektiv studie med 923 deltagare från MAP (Memory and Aging Project) i åldrarna 58-98 år, med en uppföljningsperiod på 4,5 år. 144 personer utvecklade Alzheimers sjukdom. Analysen visade att MIND-kosten var linjärt och statistiskt signifikant associerad med en lägre risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Detta var en minskning med 53 % för den tredjedel som åt mest i enlighet med MIND-dieten, jämfört med den tredjedel som åt minst i enlighet med MIND-dieten. För tredjedelen i mitten handlade det om en reduktion på 35 % jämfört med den lägsta tredjedelen. Detta gällde också efter att man hade korrigerat för faktorer som fetma, lågt BMI, högt blodtryck, diabetes och tidigare stroke. Eftersom det är en observationsstudie, kan man inte uttala sig om orsakssamband.

Referens: Morris MC et al. MIND diet associated with reduced indicdence of Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement 2015; 11(9): 1007-14.

Tillbaka